Erfafspoeling

Lande lijk is er veel aandacht voor erfafspoeling.Als erfafspoelwater rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht komt, heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van het water en het waterleven. Daarom geldt sinds 2000 het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Betonputten.nl biedt een oplossing: De First Flush Betonput.

First Flush Betonput

De First Flush Betonputten zijn uitgevoerd met het First Flush systeem. Dit systeem zorgt dat het meest vervuilde erfafspoelwater in de betonput komt. Het minder vervuilde erfafspoelwater stroomt in een cascadegreppel. De greppel loost haar water in de sloot.

Werking van de First Flush Betonput

Als het gaat regenen ontstaat er eerst een kleine waterstroom vanaf het erf. Dit water neemt relatief veel vervuiling mee. De kleine waterstroom valt in de betonput. Daarna komt de grote waterstroom, die minder vervuild is. Deze grote waterstroom valt in de afvoerbuis. De afvoerbuis loopt door de betonput en loost rechtstreeks in de cascadegreppel. Via de cascadegreppel wordt de grote waterstroom (na lichte zuivering) geloosd op de sloot. Aan het einde van een bui komt er weer een kleine waterstroom. Deze stroom kan vervuild zijn, omdat het eerst door de opgeslagen producten (die op het erf liggen) is gegaan. Dit zogenaamde percolaatwater valt weer in de betonput. Een dompelpomp pompt al het vervuilde water uit de betonput naar de mestopslag.

Flexibiliteit van de First Flush Betonput

  • Het moment van overstort naar de cascadegreppel is eenvoudig en handmatig in te stellen. Dit moment is bij ieder bedrijf anders. Het is afhankelijk van de grootte van het erf (aantal m²), de vervuiling op het erf en de aard van de vervuiling. De bedrijfsleider zoekt en bepaalt het juiste moment van overstort.
  • In de afvoerbuis (buis naar cascadegreppel) kan door de opdrachtgever een terugslagklep (schuifafsluiter) worden aangebracht. Deze kan dan bij calamiteiten worden dicht gezet, zodat al het water (ook de grote waterstroom) in de betonput valt en niet in de cascade greppel. Een terugslagklep in de betonput is niet meer leverbaar.doorsnede first flush betonput

Cascadegreppel

Een cascadegreppel is een ondiepe sloot van ongeveer 30 centimeter. In de greppel groeien planten zoals riet. De vaste bestanddelen van het erfafspoelwater bezinken in deze greppel. De plantengroei zorgt dat de waterzuiverende micro-organismen (die van nature in het oppervlaktewater zitten) niet wegspoelen. Een deel van de vaste stoffen voedt de plantengroei in de greppel. Bij een voldoende laag waterpeil in de sloot, is er nog een tweede mogelijkheid. U kunt niveauverschillen aanbrengen in de cascadegreppel. Het water valt daar dan naar een lager gedeelte en neemt tegelijk zuurstof op. De zelfreinigende werking van de greppel kan zorgen voor relatief schoon water op het lozingspunt in de sloot. Het zuiveringsprincipe moet wel aan de Wet Bodembescherming voldoen. We adviseren om vijverfolie te gebruiken als bodem in de greppel.

Optie voor cascadegreppel

Een cascade greppel is niet altijd mogelijk en/of afdoende. Voor die gevallen is er een alternatief:

  • Een waterbeluchter. De grote waterstroom gaat door de First Flush Betonput heen en wordt in de beluchtingsunit geloosd. Hierin wordt het intensief gecirculeerd en belucht alvorens het op het oppervlaktewater geloosd wordt. Deze waterbeluchter brengt zuurstof in het water om zo het zelfreinigend vermogen van het oppervlaktewater te vergroten.

De basis blijft: de First Flush Betonput. De kleine vervuilde waterstroom is te geconcentreerd en wordt daarom naar de mestopslag gepompt.

Pomp en persleiding

Het vervuilde water dat in de First Flush Betonput valt wordt door een pomp via een persleiding naar de mestopslag gepompt. De vuilwaterpomp is van het merk Zenit, type: DG blue 50. Hierbij past een persleiding van tyleen 50mm. die naar de mestopslag wordt aangelegd. Als de afstand tussen de First Flush Betonput en de mestkelder meer dan 100 meter is wordt een zwaardere pomp geadviseerd.

Aanleg First Flush Betonput

Al het erfafspoelwater wordt met een pvc buis naar de First Flush Betonput gebracht. De aanvoerbuis wordt bij voorkeur niet te diep onder maaiveld neergelegd. De reden is dat in een natte periode het waterpijl in de cascadegreppel en in de sloot hoger is. De First Flush Betonput moet ook dan nog, haar grote waterstroom kunnen afvoeren in de cascadegreppel en de greppel weer op de sloot. Essentie: hoe hoger de aanvoerbuis, hoe hoger de First Flush Betonput, hoe makkelijker deze haar water kan afvoeren in de greppel en de greppel weer in de sloot. Toch is het soms niet mogelijk om het water onder vrij verval vanuit de First Flush Betonput in de cascade greppel af te voeren. Achter de First Flush Betonput is dan een pompput nodig die het water in de cascadegreppel pompt.

Kwaliteit betonput en locatie

De betonput is gemaakt van een zelfverdichtende gietbeton C60. Dit resulteert in een mooi glad oppervlak. De First Flush betonputten zijn bestand tot een druk van 125 kN/m². De dekplaat is geschikt voor een belasting met personenauto's. Optioneel zijn er afdekplaten verkrijgbaar voor zwaarverkeerbelastingen; Klasse D 400kN/m².

Wetgeving

Wilt u maatregelen nemen tegen vervuilde erfafspoeling? Check altijd eerst of uw waterschap of Hoogheemraadschap akkoord gaat met uw ideeen. Ieder waterschap of Hoogheemraadschap kan verschillend reageren: het ene gebied is namelijk veel gevoeliger voor vervuiling dan het andere. De waterbeheerder weet precies hoe dit in uw omgeving is en beoordeelt of uw maatregelen passend zijn.

Subsidie

Landelijk is er een subsidieregeling voor opvangputten die verontreiniging door erfafspoeling voorkomen. Het gaat dan om: Regeling Milieu Investerings Aftrek. Of het interessant is voor u kunt u het wellicht het beste informeren bij uw eigen accountant.