Algemene Plaatsingsinformatie


Voorbereidingen

Voordat er met de grond- en graafwerkzaamheden wordt begonnen, dient er een logische plaats voor de betonput te worden gezocht. Belangrijk aandachtspunten zijn:

  1. een toegankelijke plaats voor een kraan
  2. een toegankelijke plaats voor een vrachtauto (bij eventuele plaatsing vanaf de vrachtauto)
  3. een toegankelijke plaats voor het eventueel leegzuigen van de put.
  4. wel of geen verkeersbelasting over de betonput 

Bij grote betonputten die diep in de grond worden geplaatst dient u serieus rekening te houden met:
bij slappe grond indien nodig damwand toepassen om instorten van de bouwput te voorkomen,
bij een combinatie van hoog grondwaterpeil en zandgrond beslist bronnering (droogzuiging) toe te passen, bij kleigrond is openbemaling meestal afdoende.

Houd altijd voldoende afstand tussen een eventuel fundering op andere op nabije grond afsteunde zware objecten. Tenminste 1,5 maal de afstand aanhouden van de benodigde diepte van de bouwkuil.
Alle betonputten dienen altijd volledig op een draagkrachtige ondergrond te worden neeergezet, tenzij anders is overlegd.


Bouwput en ondergrond

De voorbereidende werkzaamheden en de grond- en graafwerkzaamheden worden door de opdrachtgever of zijn grondwerker verzorgd. Belangrijk hierbij is dat de bouwput tot op de juiste diepte en volkomen vlak worden afgegraven. Hierdoor kan de betonput waterpas worden neergezet. Voor het goed functioneren van o.a. afscheiders is dit noodzakelijk!
Voor het uitvlakken van de ondergrond en voor het aanvullen van de bouwput dient (woud-) zand gebruikt te worden.
Onder de betonput wordt een zandbed van 20cm. woudzandzand (uitgevlakt/niet verdicht) aangebracht. Voor de ronde betonputten in de verkeersklasse B en C (dus met verkeersbelasting) is een ondergrond van 20cm. gestabiliseerd zand of stampbeton noodzakelijk. Na plaatsing wordt de bouwput gelijkmatig aangevuld met woudzand (vrij van brokken, stenen, keien, etc.) waarbij het zand in lagen van 40cm. voldoende verdicht wordt. Bij verkeersbelasting conform vekeersklasse B en C wordt een aanvulling van gestabiliseerd zand geadviseerd.

Afhankelijk van de bodemgesteldheid is de ondergrond voldoende of onvoldoende draagkrachtig. Bij een onvoldoende draagkrachtige ondergrond is heien noodzakelijk. De meeste betonputten kunnen niet op enkel een paar heipalen gezet worden, maar hebben een volledige ondersteuning nodig. Informeer er naar.

Bij het optillen van de betonput aan de hijsogen moet de hoek tussen de hijsvoorziening aan de put en de hijskettingen minimaal 60° en maximaal 90° zijn. De hijskettingen dienen voldoende zwaar en zeker lang genoeg te zijn zodat de hijsogen in de betonput niet naar elkaar toe getrokken worden. Bij het optillen van de betonput worden de hijskrachten gelijkmatig verdeeld over de hijsogen. Gebruik alle hijsogen tijdens het optillen van de betonput! 

Bij het bepalen van de diepte van de bouwput dient er ook rekening gehouden te worden met de maximale statische druk die op de betonput mag worden uitgeoefend. Standaard geldt voor de lichtste betonputten (klasse A) dat ze maximaal 60 cm onder het maaiveld mogen liggen, aangezien de afdekplaat berekend is op een maximale statische druk van 60 cm grond, zonder verkeersbelasting. Betonputten in verkeersklasse B en C kunnen dieper geplaatst worden: 80cm. onder maaiveld. De minimale gronddekking voor betonputten bedraagd 25cm. 

De verkeersklasse A betonputten zijn geschikt voor voetgangers, fietsers en gazonmaaiers. Optioneel zijn op deze putten verkrijgbaar in een verzwaarde uitvoering zodat de put geschikt wordt volgens verkeersklasse B (personenauto's) of C. Bij een nog hogere verkeersbelasting dient er een versterkingsplaat (beton met voldoende bewapening) aangebracht te worden die hoger en ruimer gedimensioneerd is dan de afdekplaat van de betonput of u kiest voor een betonput die wel een zwaardere verkeersbelasting kan verdragen (zwaar verkeer betonput)

Hoge grondwaterstand

Bij een hoge grondwaterstand is bronbemaling op de bouwput nodig. Afhankelijk van de grondwaterstand en het gewicht van de betonput is het in enkele gevallen nodig om de betonput aan de bovenkant te verzwaren. Dit om opdrijven van de betonput te voorkomen. Hierbij is een betonplaat die hoger en ruimer gedimensioneerd is, dan de dekplaat (van de betonput) een aanrader. Daarnaast is bij een hoge grondwaterstand het advies om direct ná het aanvullen van de bouwput met zand, ook water in de betonput te pompen. Hiermee wordt opdrijven van de betonput voorkomen. 
Let op: Betonputten kunnen niet gevuld worden zonder tegendruk van grond rondom de put!

Uitbesteden van de werkzaamheden

Wilt u assistentie bij de plaatsing of wilt u liever de plaatsing van een put of van een heel project uitbesteden? Geen probleem, ook hierin kunnen wij voorzien.

Algemeen veiligheid

De standaard meegeleverde betonnen deksels bij de betonputten zijn geen officiële deksels. Deze deksels moeten vermijden dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden iemand in de put valt en om te vermijden dat overvloedige neerslag in de betonput terechtkomt. Deze betonnen deksels kunnen niet als definitieve deksels toegepast worden. Om het mangat af te sluiten kunnen professionele uitneembare deksels in een betonkader worden geleverd. Let op: een lichtgewicht betonput met zwaarverkeer putdeksel kan zonder extra voorzieningen geen zwaarverkeer aan.

Houd altijd de veiligheid van u en omstanders in acht. Tref altijd de juiste veiligheidsmaatregelen en draag beschermende kleding en andere benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).

Veiligheid gaat altijd eerst!